Ερευνητική περιοχή - Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση
ΕΡΕΥΝΑ

Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση

 

Η Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Μάθηση (Technology-Enhanced Learning - TEL) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που διερευνά την εφαρμογή και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία.

Το ΙΕΛ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και δυναμική παρουσία στο εν λόγω πεδίο πλέον της δεκαπενταετίας. Οι κύριες δραστηριότητές του αφορούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης για τα Αρχαία και τα Νέα Ελληνικά. Οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους, καλύπτοντας ευρύ ηλικιακό φάσμα και διαφοροποιημένες μαθησιακές ανάγκες (φυσικούς ομιλητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νεαρούς ομιλητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενήλικες που μαθαίνουν Ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης κ.λπ.). Παράλληλα, το ΙΕΛ αναπτύσσει γλωσσικούς πόρους για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων) και εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποίησης των εν λόγω εφαρμογών. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές του ΙΕΛ έχουν πιστοποιηθεί και αξιολογηθεί από επίσημους φορείς τόσο της Ελλάδας (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) όσο και του εξωτερικού (π.χ. CALICO/Computer-Assisted Language Instruction Consortium).

Τα παραπάνω συστήματα γλωσσικής εκμάθησης αξιοποιούν τεχνολογίες πολυμέσων, παρέχουν έναν ικανοποιητικό βαθμό διάδρασης και περιλαμβάνουν γλωσσικές δραστηριότητες «κλειστού» τύπου με προκαθορισμένο γλωσσικό εισαγόμενο. Η διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας ενισχύεται περαιτέρω με την ενσωμάτωση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας και πόρων (π.χ. μετατροπή κειμένου σε φωνή, αυτόματη φωνητική μεταγραφή, διορθωτές κειμένου, μορφολογική επισημείωση και εργαλείο κλίσης λέξεων, ηλεκτρονικά λεξικά κ.λπ.). Το γλωσσικό περιεχόμενο πλαισιώνεται από πολυμεσικό πολιτιστικό υλικό, δεδομένου ότι γλώσσα και πολιτισμός συνιστούν έννοιες αλληλένδετες.

Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της Τεχνολογικά Υποβοηθούμενης Μάθησης προσανατολίζεται στη διερεύνηση της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας εργαλείων και τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίδευση και στην ανάπτυξη εφαρμογών που τροφοδοτούνται από παιδαγωγικές αρχές, διαθέτουν υψηλό βαθμό διάδρασης και ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των χρηστών, ενισχύοντας παράλληλα την αυτονομία τους. Επιπρόσθετα, ο προκείμενος ερευνητικός άξονας βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την ερευνητική περιοχή της Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αξιολόγησης, καθώς τροφοδοτείται από τα ερευνητικά αποτελέσματά της.

Επιτεύγματα:

Ερευνητικοί και αναπτυξιακοί στόχοι:

  • «ευφυή» συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την ελληνική γλώσσα και ενσωμάτωση τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Φωνής
  • αυτόματη αξιολόγηση του γλωσσικού εισαγόμενου των μαθητών στις γλωσσικές δραστηριότητες
  • αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο παροχή εξατομικευμένης ανάδρασης
  • μοντελοποίηση χρηστών
  • αυτόματη παραγωγή ασκήσεων
  • ανάκτηση αυθεντικών κειμένων βάσει του επιπέδου γλωσσικής επάρκειας του χρήστη
  • διαλογικοί πράκτορες και σύντροφοι μάθησης
  • μάθηση μέσω κινητών συσκευών (mobile learning) 
 
 

Έργα

Ενδεικτικά προϊόντα